Actievoorwaarden

Inleiding

 • - De actie heeft als doel kinderen na te laten denken over windenergie van de Noordzee.
 • - Deelname aan de actie is mogelijk door inzending volgens de wijze zoals opgenomen op www.vanwindnaarwatt.nl.
 • - Door de inzending gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden. 


Organisatie

 • - De actie is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wedstrijd en deelname

 • - De actie is een wedstrijd waarbij een te jureren prestatie moet worden geleverd welke bestaat uit de inzending van de juiste code en een originele naam voor een windpark.
 • - Sluitingsdatum voor deelname van de eerste ronde is 18 november 2020 om 24:00. Voor de tweede ronde is dit 30 april 2021 om 24:00. Onvolledige inzendingen en inzendingen die na dit tijdstip binnenkomen, worden niet meegenomen in de beoordeling.
 • - Deelname staat uitsluitend open voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisscholen in Nederland die het lesmateriaal ‘van wind naar watt’ via hun school hebben ontvangen.
 • - Deelname is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd.
 • - Deelname aan de actie is gratis.
 • - Deelname is uitgesloten voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

Jury en prijs

 • - Een onafhankelijke jury bepaalt wie de winnaars zijn.
 • - Het secretariaat van de jury berust bij RVO.
 • - In totaal zijn er in beide rondes 3 prijzen te winnen, te weten 3 x 1 LEGO windturbine bouwpakket.
 • - De winnaars van de eerste ronde ontvangen uiterlijk 30 november 2020 persoonlijk bericht. Voor de tweede ronde worden winnaars uiterlijk 21 mei 2021 op de hoogte gebracht.

Slotbepalingen

 • - De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens. RVO mag de verstrekte persoonsgegevens in het kader van de bekendmaking van winnaars vermelden op www.vanwindnaarwatt.nl. De persoonsgegevens van de deelnemers worden niet langer gebruikt dan nodig en daarna verwijderd.
 • - RVO, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze actie.
 • - RVO behoudt zich het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijs te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
 • - Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Eventuele vragen of opmerkingen over de actie kunnen per e-mail of telefoon worden gesteld. Zie: https://www.rvo.nl/over-ons/contact.